Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

TB I. II. rokkantsági csoportra – (79-100 százalékos egészségkárosodásra) – vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltételei

1
TB I. II. ROKKANTSÁGI (79-100%-OS EGÉSZSÉGKÁROSODÁSRA) CSOPORTRA VONATKOZÓ
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KTB1
I. Általános rendelkezések
1. Jelen különös feltételek ellenkező szerződéses kikötés hiányában érvényesek a K&H Biztosító
Zrt. TB I., II. rokkantsági csoportra (79-100%-os egészségkárosodásra) vonatkozó szolgáltatást is
tartalmazó biztosítási szerződéseire. Jelen kiegészítő biztosítás csak főbiztosítás mellé köthető.
2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános
feltételeit (a továbbiakban általános feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános
feltételeket a biztosítási szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
3. A kezelési, ápolási költségeket a Biztosító nem téríti.
II. A Biztosított
1. Biztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződés megkötésekor nem áll kórházi kezelés,
keresőképtelenség, táppénz illetve rokkant nyugdíjazás alatt.
2. Nem lehet Biztosított az a személy, aki a kockázatviselés kezdetét megelőzően az Országos
Orvoszszakértői intézet vagy egyéb orvosszakértői intézet, illetve az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: orvosszakértői intézet) már benyújtott a
munkaképesség csökkenésének, 2008 január 1-e után egészségkárosodásának megállapítására
irányuló kérelmet, akit ezen intézetek véleményeztek illetve új vagy régi véleményezettként
tartanak nyilván, továbbá az akinek rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultsága
megszűnt.
3. Továbbá nem lehet Biztosított az a személy, aki a kockázatviselés kezdetét megelőzően a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez jelentett már be igényt nyugdíjra, járadékra, segélyre vagy
ilyen ellátásban részesül (pl. rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj; baleseti,
rehabilitációs, egészségkárosodási vagy átmeneti járadék; rendszeres szociális segély).
III. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, a kockázatviselés kezdetéhez
képest előzmény nélküli, váratlan betegség, baleset, egészségi állapotromlás, testi vagy szellemi
fogyatkozás, melynek következtében a biztosítottat az 1997. évi LXXXI tv. 36/A § (1)a) aa) pontja
szerint véglegesen I.–II. rokkantsági csoportba sorolják, azaz az orvosszakértői intézet
szakvélemény formájában 79-100%-os egészségkárosodást állapít meg, feltéve hogy a
kockázatviselés tartama alatt kezdeményezi a Biztosított a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél
a rokkantsággal összefüggő igénybejelentését.
2. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja fő szabályként a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervhez történő igénybejelentés napja. (A Biztosító egyedi esetekben dönthet úgy is, hogy azt a
biztosítási védelemben töltött időpontot veszi alapul, amelyet az orvosszakértői intézetnél
állapítanak meg mint az egészségkárosodás fennállásának kezdeti dátuma.)
IV. Biztosítási összeg
A Biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén az orvosszakértői intézet végleges
szakvéleménye keltének időpontjában hatályos biztosítási szerződésben rögzített biztosítási
összeget téríti és ezzel adott Biztosított vonatkozásában a biztosítási szerződés (a főbiztosítás az
összes kiegészítő biztosítással együtt) megszűnik. Amennyiben a kockázatviselés tartama alatt
kezdeményezett rokkantsággal összefüggő ellátási igényre vonatkozó eljárásban az
egészségkárosodás mértékét megállapító orvosszakértői intézet szakvélemény kelte a tartamon
2
túl következik be, akkor a térítés mértékének megállapításánál az utolsó hatályos biztosítási
szerződésben szereplő biztosítási összeget kell figyelembe venni.
2. Kivételesen a Biztosító orvosszakértőjének állásfoglalása alapján sor kerülhet a Biztosító
szolgáltatásának teljesítésére az orvosszakértői intézet szakvéleményének meghozatalát
megelőzően is.
3. Biztosítási esemény bekövetkeztekor adott Biztosított vonatkozásában a biztosítási díj annak a
biztosítási évnek a végéig illeti meg a Biztosítót, amelyben a biztosítási szolgáltatás esedékessé
vált. Amennyiben a kockázatviselés tartama alatt kezdeményezett rokkantsági eljárásban az
egészségkárosodás mértékét megállapító orvosszakértői intézet szakvéleményének kelte a
tartamon túl következik be, akkor a Biztosítót a szerződés tartamának végéig járó biztosítási díj
illeti meg adott Biztosított vonatkozásában.
4. A Biztosító visszautalja a Szerződőnek a biztosítási szerződésre az adott Biztosított
vonatkozásában addig befizetett biztosítási díjakat, amennyiben a várakozási idő letelte előtt
következett be az olyan balesettel okozati összefüggésben nem álló betegség, egészségi
állapotromlás, testi vagy szellemi fogyatkozás, amely az itt szabályozott egészségkárosodás
alapjául szolgál. A Biztosító akkor is így jár el, amennyiben a várakozási idő letelte előtt
rokkantsággal összefüggő igényt jelent be a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, kivéve ha
annak alapja igazolhatóan a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett baleset. A díj
visszafizetésével a biztosítási szerződés megszűnik.
VI. Kizárt kockázatok
A kockázatviselés köréből kizártak:
a) A biztosítás illetve a kockázatviselés kezdete előtt megkezdődött gyógykezelések (ide értve
a várakozási idő alatt megkezdődött gyógykezeléseket is).
b) A kockázatviselés nem terjed ki továbbá az olyan munkaképesség-csökkenésre, amelynél
az alapul szolgáló betegség, baleset, egészségi állapotromlás, testi vagy szellemi
fogyatkozás a kockázatviselés időbeli hatályán kívül alakult ki (például a betegségek a
kockázatviselés kezdete előtt keletkeztek vagy a kockázatviselés befejezését követően
rosszabbodott a Biztosított egészségi állapota), (ide értve a várakozási idő alatt
megkezdődött gyógykezeléseket is).
c) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek alkohol vagy
kábítószer élvezete miatt alakulnak ki illetve következnek be, továbbá ha ezek miatt
rosszabbodnak.
d) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek zavargások és
verekedések során keletkeztek.
e) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek a Biztosított által
elkövetett bűncselekmények miatt keletkeztek.
f) A tartam első két évében az öngyilkosság és kísérletének következményei.
g) Az általános feltételekben kizárt kockázatok.
VII. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.