Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás ügyféltájékoztató és szerződési feltételek 2017.03.24

K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
érvényes 2017. 03. 24-től
Tartalom
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás ügyfél-tájékoztató ..........................................................3
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosításának szerződési feltételei ...............................................7
1. általános feltételek ......................................................................................................................... 7
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított ..................................................................................................... 7
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte ................................................................................................... 7
1.3. a kockázatviselés kezdete ............................................................................................................ 8
1.4. a biztosítási szerződés tartama ..................................................................................................... 8
1.5. a biztosítási szerződés módosítása .............................................................................................. 8
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei ............................................................................ 8
1.7. a biztosítási díj, díjfizetés szabályai .............................................................................................. 9
1.8. a biztosítási összeg, túlbiztosítás tilalma, alulbiztosítás, többszörös biztosítás ......................... 10
1.9. önrészesedés .............................................................................................................................. 10
1.10. a szerződő felek speciális kötelezettségei .................................................................................. 10
1.11. a Biztosító mentesülése .............................................................................................................. 14
1.12. általános kizárások ...................................................................................................................... 14
1.13. egyéb rendelkezések .................................................................................................................. 15
1.14. személyes adatok kezelése, titoktartási kötelezettség ............................................................... 16
1.15. panaszbejelentés, panaszkezelés .............................................................................................. 19
I. K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás különös feltételei (dologi károk)........................ 21
I.1. Biztosított ..................................................................................................................................... 21
I.2. területi hatály ............................................................................................................................... 21
I.3. biztosítható vagyontárgyak köre ................................................................................................. 21
I.4. a kockázatviselés kezdete, biztosítás időtartama ....................................................................... 22
I.5. Biztosítási esemény .................................................................................................................... 22
I.6. kizárások, korlátozások ............................................................................................................... 22
I.7. biztosítási összeg ........................................................................................................................ 23
I.8. önrészesedés .............................................................................................................................. 23
I.9. a Biztosító szolgáltatása ............................................................................................................. 23
II. kiegészítő felelősségbiztosítás feltételei ..................................................................................... 24
II.1. harmadik személyekkel szembeni felelősség (általános polgári jogi felelősség) ....................... 24
II.2. területi és időbeli hatály ............................................................................................................... 24
II.3. a biztosítás megszűnése ............................................................................................................. 24
II.4. a biztosítás díja ........................................................................................................................... 24
II.5. biztosítási összeg ........................................................................................................................ 24
II.6. önrészesedés .............................................................................................................................. 25
II.7. biztosítási események ................................................................................................................. 25
II.8. a Biztosító szolgáltatása ............................................................................................................. 26
II.9. a kárrendezési eljárás különös szabályai.................................................................................... 27
II.10. a Biztosító megtérítési igénye (visszkereset) .............................................................................. 28
III. záradékok és függelékek ............................................................................................................ 29
3
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás ügyfél-tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H
összkockázatú építés-szerelés biztosítást, amely
védelmet nyújt a beruházásokat, építkezéseket
fenyegető veszélyek jelentős hányadára.
megbízhatóság
A K&H Biztosító Zrt. 1992. február 19-én alakult
meg Budapesten. Biztosítótársaságunk Európa
egyik vezető pénzügyi csoportjának, a KBC cso-
portnak a tagja.
Társaság jogi formája: zártkörű részvénytársaság
Székhelyének állama: Magyarország
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor
9.
Levelezési cím: Budapest 1851
Társaságunk alaptőkéje: 4,78 milliárd Ft
Tulajdonosunk: KBC Insurance NV 100%-ban
Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím:
H-1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: (06 1)
489 9100, fax: (06 1) 489 9102).
mi a biztosítási szerződés irányadó joga?
A szerződés irányadó joga a 2014. évi LXXXVIII.
törvény a biztosítási tevékenységről és a 2013.
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
mely adójogszabályok vonatkoznak a biztosí-
tási szerződésre?
A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, az
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-
adóról és az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági
adóról és osztalékadóról vonatkozik a biztosítási
szerződésre.
milyen vagyontárgyakra terjed ki a biztosítás?
a magas- és mélyépítés különböző létesítmé-
nyeire, mint például (de nem kizárólag):
- lakóházakra, lakóparkokra, közösségi lakóhá-
zakra, üzletházakra, bevásárlóközpontokra,
kórházakra, rendelőintézetekre, iskolákra,
óvodákra, színházakra, koncerttermekre, par-
kokra, közterületekre, ipari parkokra, ipari épü-
letekre, közművek építésére, járdákra, kerék-
párutakra, utakra, stb.,
építési teljesítésre
Az építési vállalkozónak és alvállalkozóinak ösz-
szes szerződés szerinti teljesítésére, beleértve
- az építési terület előkészítő munkálatait, mint
a földkiemelést és a tereprendezést,
- segédépítmények építését, (ideiglenes elte-
relő csatornák és védőgátak építését, stb.),
- valamennyi az építési helyszínen tárolt és a ki-
vitelezéshez szükséges anyagot.
Gépek, berendezések és acélszerkezetek szere-
lése a K&H összkockázatú építés-szerelés bizto-
sítás keretében együtt biztosítható, amennyiben
az építési munkák képezik a túlnyomó részt,
vagyis amikor a szerelés tárgyának értéke szere-
lési költségekkel együtt kisebb az egész biztosí-
tási összeg felénél.
építés helyszíni berendezésekre
Ide tartoznak az építési konténerek, raktárak, épí-
tési segédszerkezetek, beton- és aszfaltkeverő
berendezések, állványzatok, zsaluzatok, elektro-
mos- és vízellátó berendezések, stb.
építőgépekre
Ide tartoznak a földmunkagépek, emelő- és rako-
dógépek, daruk és építési területen közlekedő
közlekedési eszközök (közúti közlekedésre nem
engedélyezettek).
káreseményekkel kapcsolatos többletköltsé-
gekre
Ide tartoznak a kártérítés-köteles károkkal kap-
csolatos helyreállítás, romeltakarítási munkálatok
többletköltségei.
meglévő épületekre, amelyeken, vagy amelyek
mellett dolgoznak
Olyan építmények tartoznak ide, amelyek a Bizto-
sított megőrzése vagy felügyelete atartoznak,
vagy amelyek az építési terület környezetében
helyezkednek el. (Idegen tulajdon, amely nem ké-
pezi a munka tárgyát, felelősségbiztosítás kereté-
ben biztosítható.)
mire nem terjed ki a K&H összkockázatú épí-
tés-szerelés biztosítás?
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosí-
tása nemzetközi gyakorlattal összhangban
tartalmaz kizárásokat. rjük, figyelmesen ol-
vassa el a K&H összkockázatú építés-szerelés
biztosítás szerződési feltételeit, amely részle-
E-20500
-00
4
tesen felsorolja azokat az eseményeket (kizá-
rásokat és korlátozásokat), amelyekre nem
terjed ki a biztosítás.
Kizártak például azon károk, amelyek a követ-
kező okok miatt keletkeztek:
- katonai intézkedések, háború vagy hábo-
rús események, sztrájk, felkelés, belza-
vargások, munkabeszüntetés, hatósági el-
kobzás, terrorizmus (a sztrájk és felkelés
kockázata külön megállapodás szerint biz-
tosítható);
- kockázatviselés kezdete előtt végzett épí-
tési, bontási munkákból eredő minden-
nemű közvetlen vagy következményi kár
a Biztosított szándékos vagy súlyosan gon-
datlan magatartása;
- nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy
radioaktív szennyeződés által okozott ká-
rokra;
- szerződésszegésből és hiányos teljesítés-
ből fakadó kártérítési igények és egyéb va-
gyoni károk;
- építőgépek belső műszaki hibái;
- hibás tervezésből eredő károk.
milyen káreseményekre terjed ki a biztosítási
fedezet?
vagyonbiztosítás (dologi károk fedezete)
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
széleskörű biztosítási védelmet nyújt.
A Biztosító megtérít minden olyan kárt, amely a
biztosítás ideje alatt a biztosított vagyontárgyak-
ban balesetszerűen, hirtelen p fel és előre nem
várhatóan következik be, amennyiben az nem
esik a feltételben felsorolt kizárások közé. Pél-
dául:
- tűz, robbanás, villámcsapás;
- árvíz, áradás, vihar, felhőszakadás, jégeső,
eső, hó;
- földrengés, talajbeomlás, földcsuszamlás, kő-
omlás;
- lezuhanó légi járművek, oltóvíz és egyéb oltási
műveletek okozta károk;
- betöréses lopás;
- hibás munkavégzés, amennyiben az ügyetlen-
ség, hanyagság, rosszindulat vagy emberi ku-
darc eredménye;
- egyéb, a szabályzatban, illetve záradékokban
ki nem zárt kockázatok.
felelősségbiztosítás (felelősségi károk fede-
zete)
Az építkezés során a harmadik személynek oko-
zott személyi sérüléses és dologi károk a felelős-
ségbiztosítás alapján térülnek. Kizárt a Biztosított
alkalmazottainak és dolgozóinak testi sérüléséből
vagy betegségéből származó kártérítési igénye.
mikor kezdődik a kockázatviselés?
A biztosítási szerződés legkorábban a biztosítási
ajánlat Biztosító részére történő átadását követő
nap nulla órájakor lép életbe. Ettől eltérő későbbi
időpontban a felek megállapodhatnak.
A biztosító társaság számára a Ptk. 15 napot nyújt
az ajánlat elbírálására. Ha azt addig nem utasítja
el a K&H Biztosító Zrt., akkor a kockázatviselés
kezdete az alábbiak szerint alakulhat:
A biztosítási védelem az építési munkák megkez-
désével, illetve a biztosított tárgyaknak az építési
helyszínen történő lerakásával kezdődik és a kész
építmény átvételével, illetve használatba vételé-
vel, üzembe helyezésével végződik.
Az építőgépeknél és építéshelyszíni berendezé-
seknél a kockázatvállalás azok építési helyszínen
történő lerakásával kezdődik, és azok elszállítá-
sával befejeződik.
A biztosítási szerződés határozott időtartamra
vagy keret megállapodás alapján határozatlan
tartamra köthető. Abban az esetben, ha keret
megállapodás alapján áll kockázatban a Biztosító,
akkor határozatlan tartamú szerződés is köthető.
A biztosítás a szavatossági időszakra is kiterjeszt-
hető.
Az építési szerződés igen gyakran előirányoz az
építkezés átvétele után szavatossági időszakot. A
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítás
keretében erre az időszakra szavatossági fedezet
nyújtható.
A lehetőségek a következők:
a. szavatossági munkák fedezete
A Biztosító felelőssége a szavatossági időszak
alatt olyan veszteségekre és károkra korláto-
zódik, amelyeket a Biztosított szerződéses kö-
telezettségei teljesítése során a biztosított tár-
gyakban a szavatossági időszak alatt okoz.
b. szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
A szavatossági munkák fedezeten túl olyan
károkat is térít, amelyek oka az építési időszak
alatt keletkezett.
Ezeken túl számos tevékenység-specifikus kiegé-
szítő fedezet igénybevételére van lehetőség.
5
milyen időtartamra köthető a biztosítás?
A K&H összkockázatú építés-szerelés biztosítási
szerződés határozatlan és határozott időtartamra
is köthető.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosí-
tási időszak egy év, a szerződés ugyanerre az
időtartamra, évente folyamatosan megújításra ke-
rül. Az évfordua kockázatviselés kezdő hónap-
jának első napja.
A határozott tartamú szerződés biztosítási idősza-
kának első és utolsó napját a szerződésben (fede-
zetet igazoló dokumentumban) meg kell jelölni.
milyen lehetőségek vannak a díjfizetésre?
A biztosítás díja fizethető banki átutalással, folyó-
számláról, vagy postai csekken. A díjfizetés gya-
korisága a szerződés tartamától függően lehet
éves, féléves, negyedéves, egyszeri. A díjfizetés
módja bármikor, határozatlan tartamú szerződés
díjfizetési gyakorisága a biztosítási szerződés év-
fordulójakor módosítható.
Az ajánlat aláírásával a felek az első díj tekinteté-
ben a kötvényben és a díjesedékességi értesítő-
ben foglalt díjesedékességi határidőig halasztás-
ban állapodnak meg.
hogyan szűnhet meg a biztosítási szerződés?
határozott tartamú szerződés esetén:
A biztosítási szerződés megszűnhet lejárattal, ér-
dekmúlással, közös megegyezéssel.
határozatlan tartamú (keret) szerződés esetén :
A biztosítási szerződés megszűnhet évfordulóra
történő felmondással, érdekmúlással, közös meg-
egyezéssel, díj-nemfizetés miatt.
A felek a szerződést a biztosítási időszak végére
írásban felmondhatják. A felmondási idő 30 nap.
Szerződő felmondása esetén a felmondásnak a
Biztosító székhelyére legalább 30 nappal a bizto-
sítási évforduló előtt be kell érkeznie.
milyen adatok megváltozását kell bejelenteni?
A Biztosított a szerződés szempontjából minden
lényeges körülményt köteles írásban közölni a
Biztosítóval. Ez vonatkozik a változásjelentésre
is.
Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés bár-
mely adatában (amely adatokat a Szerződő az
ajánlaton, vagy annak bármely mellékletén közölt)
változás történik, értesítse helyi képviselőjét, vagy
más biztosításközvetítőjét, aki közreműködik a
szükséges módosítások végrehajtásában.
Mely adatok ezek? Pl. név, cím, tulajdonjog, zá-
logjog, biztosítási összeg, stb. A változásról írás-
ban közvetlenül központunkat is értesítheti.
milyen védelemben részesülnek rendelke-
zésre bocsátott adatai?
Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy közölt
adatai a biztosítási titok körébe tartoznak, azokat
csak akkor lehet kiadni harmadik személynek, ha
ahhoz Ön vagy törvényes képviselője írásban
hozzájárul. A titoktartási kötelezettség azonban
nem áll fenn (egyes esetekben meghatározott fel-
tételek mellett) az alábbi szervezetek, személyek
vonatkozásában: a feladatkörében eljáró Fel-
ügyelet, folyamatban lévő büntetőeljárás kereté-
ben eljáró nyomozó hatóság és ügyészség, to-
vábbá az általuk kirendelt szakértő, ügyészség,
büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csőd-
eljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében el-
járó bíróság, a bíróság által kirendelt szakértő, a
végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végre-
hajtó, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző, to-
vábbá az általa kirendelt szakértő, adóhatóság,
gyámhatóság, egészségügyi hatóság, nemzetbiz-
tonsági szolgálat, Gazdasági Versenyhivatal, Tit-
kosszolgálat, viszontbiztosító, átve biztosító,
alapvető jogok biztosa, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, kárrendezési
megbízott, kiszervezett tevékenységet végző,
magyar bűnüldöző szerv, illetve külföldi bűnül-
döző szerv és külföldi Pénzügyi Információs Egy-
ség.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az olyan
összesített adatok szolgáltatása, amelyből az
egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem
állapítható meg, valamint a jogalkotás megalapo-
zása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a
Pénzügy-minisztérium részére személyes adat-
nak nem minősülő adatok átadása.
mi a tennivaló ha káresemény történik?
Ha káresemény történik, vegye fel a kapcsolatot
biztosításközvetítőjével.
A bekövetkezett kárt bejelentheti online kárbeje-
lentési felületünkön is az
ugyfelportal.kh.hu/karbejelentes/ címen, ahol biz-
tosítási kötvényszámának megadásával gyorsan,
egyszerűen intézheti ügyét.
Káreseményét bejelentheti továbbá:
- írásban a K&H Biztosító Zrt., Budapest 1851
postacímen,
- a kar@kh.hu email címen,
- a (+36 1/20/30/70) 335 3355-ös központi tele-
fonszámon, valamint
6
- a (+36 1) 461 5235-ös faxszámon.
speciális teendők káresemények bekövetke-
zésekor:
Tűz esetén a káreseményt be kell jelenteni a tűz-
oltóságnak is. Betöréskor a káreseményt be kell
jelenteni a rendőrségnek is. Baleseti károk beje-
lentéséhez orvosi igazolásra van szükség.
hogyan történik a kárkifizetés?
A Biztosító a kárösszeget a kárrendezéshez szük-
séges utolsó okirat beérkezését követő 15 napon
belül fizeti ki.
A maradványérték a biztosítási összegből levo-
násra kerül.
Vagyoni kár esetén a szerződésben rögzített ön-
részesedés mértékét el nem érő károkat a Bizto-
sított maga viseli, az önrészesedés mértékét
meghaladó károk esetében az önrész feletti kár-
összeg kerül kifizetésre.
Felelősségi károk esetén a személysérülési károk
önrész nélkül, míg a dologi károk az önrészese-
dés levonásával térülnek meg.
hová forduljon esetleges panaszával?
A szerződéssel kapcsolatban felmerült panaszo-
kat:
- írásban (K&H Biztosító Zrt, Budapest 1851.),
- személyesen a Központi Ügyfélszolgálat
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
ügyintézőinél vagy vezetőjénél,
- faxon: (+36 1) 461 5276,
- e-mailben: biztosito@kh.hu,
- telefonos ügyfélszolgálatunknál a (+36
1/20/30/70) 335 3355-ös, vagy (+36 1) 328
9000 telefonszámokon lehet bejelenteni.
Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése
esetén az önálló foglalkozásán és gazdasági te-
vékenységén kívül eső lok érdekében eljáró ter-
mészetes személy (fogyasztó) a Magyar Nemzeti
Banknál (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) fo-
gyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. A biz-
tosítási szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos (pénzügyi fogyasztói) jogvita esetén
a fogyasztó álláspontját alátámasztó bizonyítéka-
ival a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1525 Buda-
pest BKKP Pf.:172) eljárását kezdeményezheti,
vagy bírósághoz fordulhat. A Károsult felelősség-
biztosításon alapuló kárigényét kizárólag bírósági
úton érvényesítheti, arra a Pénzügyi Békéltető
Testület nem illetékes. Gazdálkodó szervezetek
(ideértve az egyéni vállalkozót is), jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
társasházak stb. igényüket bírósági úton érvénye-
síthetik.
Figyelem!
Ez a tájékoztató nem pótolja a biztosítás szer-
ződési feltételeit, ezért kérjük, hogy azt gondo-
san tanulmányozza át. Jogvita esetén a szerző-
dési feltételekben foglaltak az irányadók.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kh.hu oldalon további
hasznos tanácsokat, tájékoztatókat, fogalom
meghatározásokat olvashat.
központi Iroda
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (+36 1/20/30/70) 335 3355
fax: (+36 1) 328 9000
Látogassa meg honlapunkat: kh.hu
7
a K&H Biztosító Zrt.
K&H összkockázatú építés-szerelés biztosításának szerződési feltételei
A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a kockázatvi-
selés kezdetét követően bekövetkező biztosítási esemény esetén a jelen szerződési feltételekben részletezettek
szerint megtéríti a Biztosított azon kárait, amelyekre a biztosítási szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) és a
jelen szerződési feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.
A biztosítási szerződés részét képezi a kötvény (fedezetet igazoló dokumentum), a Szerződő vagy a Biztosított
által aláírt kérdőív, a jelen szerződési feltételek, továbbá a felek egymáshoz intézett írásbelinek minősülő jognyilat-
kozatai.
Jelen feltételben nem érintett kérdésekben a lönös vagy kiegészítő feltételek és az egyes szerződések rendel-
kezései, illetőleg a nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A biztosí-
tási szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
A biztosítási események meghatározását és a Biztosító szolgáltatásának mértékét a különös és kiegészítő feltéte-
lek, valamint a záradékok tartalmazzák.
1. általános feltételek
Jelen általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek a K&H összkockázatú építés-szerelés
biztosítási szerződés egészére alkalmazandók. Amennyiben a különös és a kiegészítő szerződési feltételek ettől
eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az érvényesek.
1.1. Biztosító, Szerződő, Biztosított
1.1.1. Biztosító: a K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító)
Szerződő: az építés- és szerelésbiztosítások szerződője kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szer-
vezet lehet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében
érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: Szerződő).
Biztosított: a szerződésben (fedezetet igazoló dokumentumban) név szerint megnevezett fogyasztónak nem minő-
sülő személy vagy szervezet, akinek a vagyontárgy megóvásához beruházóként, építési vállalkozóként (fővállal-
kozó, alvállalkozó) érdeke fűződik (a továbbiakban: Biztosított).
1.1.2. Ha a szerződést nem a Biztosított kötötte, a Biztosított a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szer-
ződésbe beléphet; a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerződő felet megillető
jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a Biztosítottra száll át.
Ha a Biztosított belép a szerződésbe, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a Biztosított a szerződő féllel
egyetemlegesen felelős. A szerződésbe belépő Biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költsé-
geit ideértve a biztosítási díjat is megtéríteni.
1.1.3. Ha a biztosítási szerződést nem a Biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a biztosítási
esemény bekövetkezéséig, illetőleg a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerződő felet terheli, a
jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ő köteles a megfelelő jognyilatkozatok megtételére.
1.2. a biztosítási szerződés létrejötte
1.2.1. A biztosítási szerződés úgy jön létre, hogy a Szerződő biztosítási ajánlatot tesz és arra a Biztosító fede-
zetet igazoló dokumentumot állít ki.
A szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem nyilat-
kozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a Biztosító által rendszeresített
ajánlati lapon és díjszabásának megfelelően tette a Szerződő. Ebben az esetben a szerződés az ajánlat szerinti
tartalommal az ajánlatnak a Biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenőleges hatállyal a kockázat-
elbírálási idő elteltét követő napon jön létre.
Ha a kockázat elbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a Biztosító csak abban az esetben
utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségére az ajánlati lapon a figyelmet kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási
fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat
egyedi elbírálása szükséges.
8
1.2.2. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, akkor a Biztosító köteles a biztosítási fedezetet igazoló doku-
mentumot kiállítani.
1.2.3. Ha fedezetet igazoló dokumentum a Szerződő ajánlatától eltér, és az eltérést a Szerződő a fedezetet
igazoló dokumentum kézhezvételétől számított 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a szerződés a fedeze-
tet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható,
ha a Biztosító az eltérésre a Szerződő figyelmét a fedezetigazolás átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elma-
rad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre.
1.2.4. Mind a Biztosító, mind a Szerződő lehet ajánlattevő, aki az ajánlatához annak megtételétől számított 15
napig kötve van.
1.3. a kockázatviselés kezdete
A Biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási szerződés létrejöttét követően az az időpont, amikor az
építés-szerelési tevékenység megkezdődik. A kockázatviselés kezdete nem lehet korábbi, mint az ajánlat Biztosító
részére történő átadását követő nap 0. órája.
Abban az esetben, ha a jelen szerződési feltételek különös feltételei a kockázatviselés kezdete tekintetében a fen-
tiektől eltérő rendelkezést tartalmaznak, úgy azon feltételek az irányadók.
1.4. a biztosítási szerződés tartama
1.4.1. A szerződés határozott vagy határozatlan tartamú lehet.
Határozott tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak a kockázatviselés kezdetétől annak végéig tart, amelyet
a szerződés (fedezetet igazoló dokumentum) tartalmaz.
Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak egy év. A biztosítási évforduló – a felek eltérő megál-
lapodásának hiányában – az újabb biztosítási időszak kezdő napját megelőző nap, amelyet a szerződés (fedezetet
igazoló dokumentum) tartalmaz.
Az összes keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre.
1.5. a biztosítási szerződés módosítása
1.5.1. A felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A szerződés módosítással nem érin-
tett része változatlan marad.
1.6. a biztosítási szerződés megszűnésének esetei
1.6.1. Érdekmúlás, lehetetlenülés: ha a Biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekö-
vetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfe-
lelő része megszűnik.
Ha a Biztosító kockázatviselésének tartama alatt a Biztosítottnak a biztosítási érdeke megszűnik, vagy a biztosítási
esemény bekövetkezése lehetetlenné válik, a szerződés vagy annak érintett része megszűnik az érdek meg-
szűnésének, illetve a biztosítási esemény lehetetlenné válásának napjával. A Biztosítót ilyen esetben a biztosítási
szerződés megszűnése napjáig számított díj illeti meg.
A Biztosító kérésére az érdekmúlást igazoló dokumentumot a Biztosító részére be kell mutatni.
A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha az érdekmúlás kizárólag a
biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más jogcím alapján már ko-
rábban is az új tulajdonos birtokában volt. Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási fedezet is átszáll,
és a tulajdonjog átszállása időpontjában esedékes biztosítási díjakért a korábbi és új tulajdonos egyetemlegesen
felelős, a szerződésre díjfizetési kötelezettség továbbra is fennáll a Biztosító kockázatviselésének megszűnéséig.
A szerződést bármelyik fél a tulajdonjog átszállásáról való tudomásszerzést követő harminc napon belül írásban,
harmincnapos határidővel felmondhatja.
1.6.2. Felmondás: a felek a határozatlan tartamú szerződést a biztosítási időszak végére írásban felmondhatják.
A felmondási idő 30 nap. A Szerződő felmondása esetén a felmondásnak a Biztosítóhoz legalább 30 nappal a
biztosítási évforduló előtt be kell érkeznie. A felmondási jogot a felek a szerződésben legfeljebb 3 évre kizárhatják.
Ez esetben a Biztosító a hosszabb tartamra való tekintettel díjengedményt adhat. Amennyiben a Szerződő a bizto-
sítási szerződést a tartam lejárta előtt felmondja, akkor a Biztosító követelheti az ilyen címen adott engedmény
utólagos megfizetését.