Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

A baleseti eredetű maradandó égési sérülésre vonatkozó kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltételei 2011/kés

1
A BALESETI EREDETŰ MARADANDÓ ÉGÉSI SÉRÜLÉSRE VONATKO KOLLEKTÍV
(CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KÉS
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási
szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
II. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a kockázatviselés tartama alatt ért baleset, melynek
következtében a Biztosított égési sérülést szenved.
2. Az égési sérülés megállapítása során a munkaképesség megváltozása, és/vagy a
sporttevékenység abbahagyásának kényszere nem irányadó. A baleset következtében kialakuló
hátrányos esztétikai következmények és egyéb (szociális, anyagi stb.) hátrányok önmagukban
nem képezhetik égési sérülésre vonatkozó szolgáltatási igény alapját.
3. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset időpontja.
III. A biztosítási védelemből kizárt kockázatok
A biztosítási szerződés megkötése előtt már égési sérült testrészek kizártak a biztosítási
védelemből.
IV. Biztosítási összeg
A 100%-os égési sérülés esetére szóló biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
Ezen összegből az égési sérülés súlyosságától függő százalékos fokának megfelelő összeg kerül
kifizetésre az V. pont rendelkezései szerint.
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény időpontjában
hatályos biztosítási szerződésben gzített biztosítási összegből az égési sérülés súlyosságától
függő mértéknek megfelelő összegű szolgáltatást nyújt.
2. A térítés mértéke az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően a biztosítási összegnek az
alábbi táblázat szerinti százaléka:
Égés Sérült testfelület nagysága
mélysége 0-10% 11-20% 21-60% 61-100%
I. Fokú
nincs 5.000 20% 40%
II. Fokú
nincs 10.000 30% 60%
III. Fokú
15.000 50% 100% 200%
IV. Fokú
100% 100% 200% 200%
Testüreg égése esetén:
szájüreg
100%
légcső
200%
Tűz és lángok által okozott halálos baleset esetén:
200%
Az égési sérülés mértéke az orvosi dokumentumok alapján kerül megállapításra, illetve a
Biztosító orvosa állapítja meg.
2
3. Ha a Biztosított egy biztosítási esemény következtében többféle fokú és/vagy kiterjedtségű égési
sérülést szenved, akkor a Biztosító a szolgáltatásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
az egyes sérülések kiterjedtségének százalékos mértékét összeadja, és az így kapott százalék
értékhez hozzárendeli azt a fokot, amely a sérült testfelület legnagyobb részén következett be.
4. Ha a Biztosított igazoltan közvetlenül az égési sérülések következtében hal meg, a Biztosító a
kedvezményezett részére az égési sérülés súlyosságától függetlenül 200%-os térítést fizet.
5. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosítottnál az egészségi állapotot a Biztosító
által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.
VI. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.