Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

A biztosított házastársára vonatkozó haláleseti térítés kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltételei 2011/khhal

1
A BIZTOSÍTOTT ZASTÁRSÁRA VONATKOZÓ HALESETI TÉRÍTÉS KOLLEKTÍV (CSOPORTOS)
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KHHAL
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási szerződésre
együtt kell értelmezni és alkalmazni.
2. Jelen feltételekben meghatározott házastársi haláleset, mint biztosítási esemény bekövetkezése
esetén jelen kiegészítő biztosítás adott Biztosított házastársára vonatkozóan megszűnik.
II. Biztosított
1. Jelen feltételek alapján Biztosított a főbiztosítás (kockázati életbiztosítás) Biztosítottjának házastársa.
2. Házastárs hiányában a Biztosító egyedi elbírálás alapján a főbiztosítás Biztosítottjával legalább 2 éve
együtt élő élettársat is házastársnak minősítheti jelen feltételek szempontjából.
III. Biztosítási esemény
E szerződés szerint biztosítási esemény a főbiztosítás Biztosítottja házastársának, a Biztosítottra
vonatkozó biztosítási tartam alatti halála.
IV. A Biztosító szolgáltatása, a biztosítási összeg
1. A biztosítási összeg a biztosítási szerződésben kerül meghatározásra.
2. A Biztosított halála esetén a Biztosító a biztosítási esemény időpontjában hatályos szerződésben
rögzített biztosítási összeget fizeti.
V. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.
.