Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

A csonttörésre, ill. 28 napot meghaladó gyógytartamra vonatkozó kollektív biztosítás különös feltételei 2011/28nap

1
A CSONTTÖRÉSRE, ILL. 28 NAPOT MEGHALADÓ GYÓGYTARTAMRA VONATKOZÓ
KOLLEKTÍV BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/28NAP
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási
szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
II. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért baleset, melynek következtében a
Biztosított csonttörést, csontrepedést, vagy 28 napon túl gyógyuló sérülést szenved. Jelen
feltételek szempontjából 28 napon túli gyógyulónak minősül az a sérülés, melynek következtében
a Biztosított az adott időszakban munkavégzésre képtelen. Azonos balesetből eredően az
egymást követő többszöri, 28 napnál rövidebb gyógytartamok nem adódnak össze. A fogtörés
nem minősül biztosítási eseménynek.
2. A biztosítási esemény időpontja a baleset bekövetkeztének napja.
III. Biztosítási összeg
A biztosítási összeget a kötvény tartalmazza.
IV. A Biztosító szolgáltatása
1. Balesetből származó csonttörés, csontrepedés, biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási
esemény időpontjában hatályos kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti.
2. A balesetenként bekövetkezett törések, repedések számától függetlenül a Biztosító csak egyszer
téríti a biztosítási összeget.
3. A Biztosító szolgáltatása maximum 3 biztosítási eseményből eredő kifizetésre terjed ki egy
biztosítási évben.
4. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosító által kijelölt orvosokkal ellenőriztesse a
Biztosítottnál a gyógyulás időtartamát.
V. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.