Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltételei 2011/kkrit

1
KRITIKUS BETEGSÉGEKRE (DREAD DISEASE) VONATKOZÓ KOLLEKTÍV (CSOPORTOS)
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KKRIT
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási
szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
2. A kezelési, ápolási költségeket a Biztosító nem téríti.
3. Jelen feltételekben meghatározott kritikus betegségek, mint biztosítási esemény bekövetkezése
esetén jelen kiegészítő biztosítás adott Biztosított vonatkozásában megszűnik.
II. A Biztosított
Biztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződés megkötésekor nem áll kórházi kezelés,
keresőképtelenség, táppénz illetve rokkant nyugdíjazás alatt.
III. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény az alábbiakban felsorolt, a 2. bekezdésben definiált, a kockázatviselés
tartama alatt bekövetkezett, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélküli, váratlan
betegség (kritikus betegség):
a) rosszindulatú daganatos betegség,
b) szívizomelhalás (szívinfarktus),
c) agyi érkatasztrófa,
d) szívkoszorúér-műtét,
e) krónikus veseelégtelenség.
2. Jelen feltételek alkalmazásában az 1. bekezdésben felsorolt betegségek definíciói a következők:
a) Rosszindulatú daganat: Az a diagnosztizált rosszindulatú tumor, amely a rosszindulatú sejtek
kontrollálatlan növekedésével és szövetek közötti terjedésével, valamint az egészséges
szövetekbe történő invázióval, azok megsemmisülésével jár.
A rosszindulatú daganat meghatározása magában foglalja a vér- és a nyirokrendszerből kiinduló
rosszindulatú daganatos betegségeket (leukémiák, malignus limfómák, Hodgkin-kór,
rosszindulatú csontvelő betegségek), valamint az áttétes bőrrákot is.
A daganat rosszindulatúságának megerősítéséhez onkológus vagy patológus által kiállított
szövettani szakvélemény szükséges.
Nem minősülnek biztosítási eseménynek a jelen feltételek szempontjából az alábbi
betegségek:
„Carcinoma in situ”, méhszáj displasia, CIN-1, CIN-2 és CIN-3 jelű méhszájelváltozások és az
összes rákmegelőző (precancerosis) állapot és/vagy szövetinvázióval nem járó rák.
Korai stádiumban lévő prosztatarák a TNM- (vagy annak megfelelő) minősítés szerint T1
(beleértve a T1a-t és T1b-t is).
1A szakaszban lévő bőrmelanóma (<=1mm, II. vagy III. szintű, fekélyesedés nélkül) az új,
2002. évi AJCC-besorolás szerint.
Hiperkeratózis, bazálsejtes rák (basalioma) és pikkelyes bőrrák (epithelioma)
AIDS betegség, HIV pozitív diagnózis mellett fellépő bármely daganat
b) Szívinfarktus: A szívroham első előfordulása, amely a szívizomzat vérellátásának hirtelen
kialakuló elégtelensége következtében szívizom részének vagy részeinek elhalásához vezet.
2
A diagnózist alá kell támasztania megelőző tipikus mellkasi fájdalomnak, az infarctust bizonyító
elektrokardiográfiás (EKG) leleten megjelenő friss elváltozásnak, valamint a necroenzim szintek
jelentős emelkedésének.
Az angina jelen feltételek szerint nem minősül biztosítási eseménynek.
c) Agyi érkatasztrófa: Az az akut agyér esemény, amely tartós neurológiai károsodást
eredményez. Az esemény lehet érfalszakadás, teljes vagy részleges érelzáródás, amelynek
következményeképpen az agyszövet kisebb vagy nagyobb területe elhal. Az akut neurológiai
tünetek 24 óránál tovább fennállnak és maradandó, az esemény bekövetkezése után 60 nappal
is egyértelműen kimutatható, az érkárosodással okozati összefüggésbe hozható kóros
idegrendszeri elváltozások detectálhatóak.
A diagnózist alá kell támasztani CT vagy MRI vizsgálat által kimutatott friss elváltozásokkal.
A jelen feltételek szerint nem minősül biztosítási eseménynek külső sérülés miatti agyszövet-
elhalás és a hasonló okra visszavezethető koponyán belüli vérzés. Nem minősül biztosítási
eseménynek továbbá az átmeneti ischaemiás roham.
d) Szívkoszorúér-műtét: Az a nyitott mellkasi beavatkozás, amelynek célja egy vagy bb
szívkoszorúér-szűkületének vagy elzáródásának megszüntetése, a beteg érszakasz eltávolítása,
és annak pótlása bypass beültetéssel.
A jelentős szívkoszorúér-szűkületet angiographias (koszorúérfestés) vizsgálatnak, a műtét orvosi
szükségességét kardiológus szakorvos véleményének kell alátámasztania.
Jelen feltételek szerint nem minősül biztosítási eseménynek az angioplasztika és minden más
éren belüli, katéteres technikával vagy lézeres eljárással végzett beavatkozás.
Ha a műtétet nem Magyarországon végzik, a szolgáltatási igény csak akkor érvényesíthető, ha a
Biztosított a műtét előtt a Biztosító szakértőjével konzultál és a beavatkozásra annak
jóváhagyásával kerül sor.
e) Krónikus veseelégtelenség: mindkét vese krónikus és visszafordíthatatlan
működésképtelensége, amely állandó vesedialízist vagy veseátültetést tesz szükségessé.
3. A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a Biztosítottnál fellépő egyes betegségek
esetén a következő:
a) rosszindulatú daganat esetén a betegség diagnosztizálásának időpontja,
b) szívizomelhalás esetén a betegség bekövetkezésének a kezelőorvos által megállapított
időpontja,
c) agyi érkatasztrófa esetén a betegség bekövetkezésének időpontja, feltéve, hogy a
maradandó szervi idegrendszeri károsodást jelző fizikális tünetek a betegség fellépését
követő 60 nap után is egyértelműen kimutathatók,
d) szívkoszorúér-műtét esetén a műtét időpontja,
e) veseelégtelenség fellépésekor a dialíziskezelés első napja, feltéve, hogy a Biztosított a
dialízis kezdetétől számított legalább 60 napig dialíziskezelésre szorul.
IV. Biztosítási összeg
A Biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény időpontjában
hatályos biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget téríti, és ezzel a szerződés
kritikus betegségekre vonatkozó része megszűnik.
2. Amennyiben a Biztosító orvosának véleménye alapján a Biztosított kockázatviselés tartama alatt
bekövetkező halála okozati összefüggésben áll a jelen feltételek 1. pontjában felsorolt
betegségekkel a jelen feltételekben meghatározottak szerint, akkor a Biztosító a halál
időpontjában hatályos biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget téríti feltéve, hogy
ezen betegségeket csak a halál bekövetkezte után diagnosztizálták.
3
3. Ha bb betegség egyidőben, együttesen lép fel, a Biztosítót csak egyszeri kifizetés terheli, azaz
több betegség egyidejű fellépése esetén sem adódnak össze a biztosítási összegek.
4. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosítottnál a gyógykezelés indokoltságát és az
egészségi állapotot a Biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.
5. A Biztosító visszautalja a Szerződőnek a szerződés kritikus betegségekre vonatkozó részére
addig befizetett biztosítási díjakat, amennyiben a várakozási idő letelte előtt következett be a
biztosítási esemény. A díj visszafizetésével a szerződés kritikus betegségekre vonatko része
adott Biztosított vonatkozásában megszűnik.
VI. Kizárt kockázatok
A kockázatviselés köréből kizártak:
a) A biztosítás illetve a kockázatviselés kezdete előtt megkezdődött gyógykezelések (ide
értve a várakozási idő alatt megkezdődött gyógykezeléseket is).
b) A kockázatviselés nem terjed ki továbbá az olyan kritikus betegségekre, amelynél az alapul
szolgáló betegség, baleset, egészségi állapotromlás, testi vagy szellemi fogyatkozás a
kockázatviselés időbeli hatályán kívül alakult ki (például a betegségek a kockázatviselés
kezdete előtt keletkeztek vagy a kockázatviselés befejezését követően rosszabbodott a
Biztosított egészségi állapota), (ide értve a várakozási idő alatt kialakultakat is).
c) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek alkohol vagy
kábítószer élvezete miatt alakulnak ki illetve következnek be, továbbá ha ezek miatt
rosszabbodnak.
d) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek verekedések
során keletkeztek.
e) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek a Biztosított által
elkövetett bűncselekmények miatt keletkeztek.
f) A tartam első két évében elkövetett öngyilkosság és kísérletének következményei.
g) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek háborús
esemény miatt keletkeznek.
h) Az általános feltételekben kizárt kockázatok.
VII. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.