Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

A k&h biztosító zrt. Kollektív (csoportos) kockázati életbiztosítási szerződéseinek különös feltételei 2011/khal

1
A K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI
SZERZŐDÉSEINEK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KHAL
I. Általános rendelkezések
1. Jelen különös feltételek ellenkező szerződéses kikötés hiányában érvényesek a K&H Biztosító Zrt.
Kollektív (csoportos) kockázati életbiztosítási szolgáltatást is tartalmazó biztosítási szerződéseire.
Jelen kiegészítő biztosítás önállóan, mint főbiztosítás is megköthető.
2. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási szerződésre együtt kell értelmezni és
alkalmazni. Az itt nem szabályozott kérdésekben az általános feltételek rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. Jelen feltételekben meghatározott halál, mint biztosítási esemény bekövetkezése esetén a teljes
szerződés (fő- és kiegészítő biztosítás) adott Biztosított vonatkozásában megszűnik. Megszűnik a
teljes szerződés (a főbiztosítás az összes kiegészítő biztosítással együtt) az egyes kiegészítő
biztosítások szerződési feltételeiben meghatározott egyéb esetekben is.
4. Jelen biztosításhoz, mint főbiztosításhoz kiegészítő biztosítások köthetőek.
II. Biztosítási esemény
E szerződés szerint biztosítási esemény a Biztosított szerződés tartama alatti halála.
III. A Biztosító szolgáltatása, a biztosítási összeg
1. A biztosítási összeg a biztosítási szerződésben kerül meghatározásra.
2. A Biztosított halála esetén a Biztosító a biztosítási esemény időpontjában hatályos szerződésben
rögzített biztosítási összeget fizeti.
IV. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.