Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Kórházi egyszeri térítés kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás Különös feltételei 2011/kket

1
KÓRHÁZI EGYSZERI TÉRÍTÉS KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KKET
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív kockázati élet-, baleset- és
egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános feltételek) is
alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási szerződésre együtt kell
értelmezni és alkalmazni.
2. A kórházi kezelési, ápolási költségeket a Biztosító nem téríti.
3. A Szerződő választása szerint valamely főbiztosításhoz jelen kiegészítő biztosítást úgy is
megkötheti, illetve a Biztosító jelen kiegészítő biztosítást az általa meghatározott főbiztosításhoz
úgy is nyújthatja, hogy a Biztosító szolgáltatása csak a balesetből eredő kórházi egyszeri
térítésre terjed ki. Ebben az esetben jelen feltételekben foglaltakat értelemszerűen kell
alkalmazni.
II. A Biztosított
Biztosított csak olyan személy lehet, aki a szerződés megkötésekor nem áll kórházi kezelés,
keresőképtelenség, táppénz, illetve rokkant nyugdíjazás alatt.
III. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosított orvosilag szükséges gyógykezelése fekvőbetegként kórházban
betegség vagy baleseti következmény miatt abban az esetben, ha legalább 1 éjszakát kórházban
tölt. A biztosítási esemény a gyógykezeléssel kezdődik és a szükséges gyógykezelés végéig tart.
2. Kórházi ápolásnak (jelen feltételek szempontjából gyógykezelésnek) számít a szülés is.
3. Nem képezi a biztosítási esemény tárgyát:
a) A terhesség alatti kórházi ápolás és a terhesség-megszakítás,
b) A házi ápolás, valamint az olyan kórházi kezelések és kivizsgálások, amelyek okozati össze-
függésben állnak különösen a geriátriával, rehabilitációval, pszichoterápiás,
természetgyógyászati kezeléssel, utógondozással, gyógypedagógiával, logopédiával,
gyógytornával, fizio- és fizikoterápiával, masszázzsal, fürdőkúrával vagy a fogyókúrával,
c) A mesterséges megtermékenyítés, sterilizáció, esztétikai, plasztikai sebészet (utóbbi kettőnél
kivéve, ha egészségi állapotromlás elhárítása miatt orvosilag szükséges), illetve ezekre
irányuló vizsgálat valamennyi formája,
d) Az olyan kórházi kezelések és kivizsgálások, amelyeknek nem a Biztosított egészségi állapota
romlásának megakadályozása a célja (pl. szűrés, esztétikai, plasztikai műtétek, stb.).
4. A gyógykezelés olyan orvosi kezelés, amely az orvostudomány általánosan elismert álláspontja
szerint megfelelő az egészség újbóli helyreállítására, az állapot javítására vagy a rosszabbodás
megakadályozására.
5. A betegség az orvostudomány elismert állása szerint rendellenes biológiai, testi, pszichoszociális
és szociális állapot.
IV. Biztosítási összeg
A Biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A jelen feltételekben meghatározott kórházi kezelés esetében a Biztosító a biztosítási esemény
időpontjában hatályos biztosítási szerződésben meghatározott egyszeri térítést szolgáltatja
abban az esetben, ha a Biztosított kórházi tartózkodását megfelelő okmányokkal igazolja.
2
2. A Biztosított balesete esetén a Biztosító a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező,
a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges és megkezdett kórházi gyógykezelésre
nyújt szolgáltatást.
3. A Biztosító maximálisan a biztosítási összeg háromszorosát téríti egy biztosítási év alatt. A
Biztosító a biztosítási szerződésben ettől eltérő arányt is megállapíthat.
VI. Önrész
1. A Szerződő a biztosítási szerződésben önrészt választhat, melynek mértékét a biztosítási
szerződés tartalmazza. Az önrész típusa meghaladásos.
2. A meghaladásos önrész azt jelenti, hogy ha a kórházban tartózkodás az önrészként megjelölt
napokat meghaladja, úgy a Biztosító a kórházi tartózkodás teljes időtartamára szolgáltat, azaz
kifizeti a biztosítási összeget.
VII. Kizárt kockázatok
A kockázatviselés köréből kizártak:
a) A biztosítás illetve a kockázatviselés kezdete előtt megkezdődött gyógykezelések (ide értve a
várakozási idő alatt megkezdődött ggykezeléseket is).
b) Azok a betegségek és baleseti következmények, amelyek a kockázatviselés kezdete előtt
keletkeztek, illetve amelyeket a kockázatviselés kezdete előtt diagnosztizáltak, azonban csak a
kockázatviselés kezdete után kerül sor a gyógykezelésre (ide értve a várakozási idő alatt
megkezdődött gyógykezeléseket is).
c) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek alkohol vagy
kábítószer élvezete miatt alakulnak ki illetve következnek be, továbbá ha ezek miatt
rosszabbodnak. Nem terjed ki a kockázatviselés a megvonási eljárásokra és az elvonókúrára.
d) Olyan betegségek és balesetek, valamint azok következményei, amelyek a Biztosított által
elkövetett bűncselekmények miatt keletkeztek.
e) A tartam első két évében elkövetett öngyilkosság és kísérletének következményei.
f) Az általános feltételekben kizárt kockázatok.
VIII. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.