Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

A baleseti eredetű teljes és végleges egészségkárosodásra vonatkozó kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltételei 2011/tvbr1

1
A BALESETI EREDETŰ TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁSRA VONATKOZÓ
KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/TVBR1
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási
szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
2. Jelen feltételekben meghatározott baleseti eredetű teljes és végleges egészségkárosodás, mint
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződés (fő- és kiegészítő biztosítás) adott
Biztosított vonatkozásában megszűnik.
II. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a kockázatviselés tartama alatt ért baleset, melynek
következtében a Biztosított teljes és végleges egészségkárosodást szenved.
2. A teljes és végleges egészségkárosodás a biztosítás szempontjából az alább felsorolt
körülmények közül legalább az egyik fennállását jelenti:
a) mindkét kéz csuklótól, vagy a bfejek bokától való teljes és maradandó elveszítése, illetőleg
legalább az egyik kéz és egyik láb ilyen módon történő elveszítése,
b) egyik kar könyöktől vagy könyök feletti résztől való teljes és maradandó elveszítése, vagy az
egyik láb térdtől vagy térd feletti résztől való teljes és maradandó elveszítése,
c) mindkét szem látásának teljes és maradandó elveszítése - hirtelen külső behatásból eredő -
sérülés következtében,
d) teljes és maradandó bénulás - hirtelen külső behatásból eredő sérülés - következtében. A
szolgáltatás szempontjából bénulásnak minősül legalább két végtagra kiterjedő bénulás,
illetőleg a beszéd-, egyensúlyérzékelés, lélegzés, vizelet- vagy székelés funkció izomi
kontrolljának teljes és maradandó elveszítése, a koponya olyan mértékű maradandó - hirtelen
külső behatásból eredő - sérülése, amely következményeként a Biztosított képtelenné válik
alapvető életfunkcióinak harmadik személy igénybe vétele nélküli, önálló ellátására.
3. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset időpontja.
III. A biztosítási védelemből kizárt kockázatok
1. A biztosítási szerződés megkötése előtt már sérült, vagy csonka, vagy funkciójukban korlátozott
(nem ép) testrészek kizártak a biztosítási védelemből.
2. A kockázatviselés nem terjed ki továbbá:
a) a porckorongsérvre, kivéve, ha a porckorongsérv az egyébként ép porckorongot kívülről
közvetlenül érő egyszeri, extrém, mechanikus behatás következménye,
b) a hasi sérvre, kivéve, ha a hasi sérv az ép hasfalat ért egyszeri, külső, extrém, mechanikus
behatás következménye.
IV. Biztosítási összeg
A biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
V. A Biztosító szolgáltatása
1. A Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény időpontjában
hatályos biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget téríti.
2. A Biztosító szolgáltatása nem lehet nagyobb a teljesítés esedékességekor hatályos biztosítási
szerződésben meghatározott biztosítási összegnél. (Több körülmény fennállása esetén sem.)
3. Amennyiben a baleset előtt már meglévő betegségek vagy fogyatékosságok közrehatottak a
maradandó egészségkárosodás mértékében, és ez a közrehatás legalább 25%-os volt, a
Biztosító a fizetendő összeget a közrehatás mértékével csökkenti.
2
4. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége csak abban az esetben áll be, ha a biztosítási esemény
bejelentésére és megállapítására még a Biztosított életében kerül sor.
5. Teljes és végleges egészségkárosodásra vonatko szolgáltatási igény nem támasztható, ha a
Biztosított a balesetet követő 15 napon belül meghal.
6. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a Biztosítottnál az egészségi állapotot a Biztosító
által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.
VI. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
1. A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.
2. A Biztosító az alábbi határidőkön belül teljesít:
a) az orvosi szempontból egyértelműen tisztázott károsodások alapján megállapított szolgáltatást
a Biztosító az utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül,
b) egyéb esetekben a károsodás véglegessé válását követően 30 napon belül, illetőleg
legkésőbb a balesetet követő 2 év letelte után 30 napon belül.