Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Csonttörésre és csontrepedésre vonatkozó kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltételei 2011/kcst

1
CSONTTÖRÉSRE ÉS CSONTREPEDÉSRE VONATKOZÓ KOLLEKTÍV (CSOPORTOS)
KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 2011/KCST
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási szerződésre
együtt kell értelmezni és alkalmazni.
II. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért baleset, ha a baleset
következtében a Biztosított csonttörése vagy csontrepedése következik be. A fogtörés nem
minősül biztosítási eseménynek.
2. A biztosítási esemény időpontja a baleset bekövetkeztének napja.
III. Biztosítási összeg
A biztosítási összeget a kötvény tartalmazza.
IV. A Biztosító szolgáltatása
1. Balesetből származó csonttörés, csontrepedés esetén a Biztosító balesetenként a bekövetkezett
törések, repedések számától függetlenül egyszeri kifizetésként a biztosítási esemény
időpontjában hatályos kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti.
2. A Biztosító szolgáltatása maximum 5 biztosítási eseményből eredő kifizetésre terjed ki egy
biztosítási évben.
V. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.